DUURZAAM

 
VRC werkt samen met Impact Institute

 

“Meten en sturen op impact hoort bij registercontroller” 


Lees meer

Sebastiaan van Welie_374

De Vereniging van Registercontrollers is een samenwerking aangegaan met het Impact Institute. Daardoor kunnen register controllers via permanente educatie ook geregistreerd Impact Professional worden. “Het meten van je maatschappelijke impact is tegenwoordig een must.”

 

“We spreken vaak met registercontrollers”, zegt Adrian de Groot Ruiz, Executive Director van het Impact Institute. “We merken dat zij een grote belangstelling hebben voor hoe je nu precies maatschappelijke en duurzame waardecreatie meet. Daar is ook meteen een verschil met de accountants die we spreken. Zij willen meer verantwoordingsinformatie hebben over de impact op mens en milieu, maar controllers kijken meer naar voren. Zij willen dus weten hoe ze het beste indicatoren over maatschappelijke waardecreatie in hun beslisprocessen kunnen opnemen.”

 

Overgang bewerkstelligen

Het Impact Institute is in 2018 opgericht als een sociale onderneming. “We hebben als missie om een gemeenschappelijke, openbaar toegankelijke taal te ontwikkelen voor het meten van impact. Die taal hebben we nu ook. Daarbij bieden we training, tools, software en diensten aan om standaarden te implementeren in organisaties. Op die manier willen we een overgang bewerkstelligen. Van een puur op financiële winst gerichte economie naar een impact-economie. Op het gebied van duurzaamheid, maar ook gericht op de mens en de maatschappij.”

 

 

“In aanvulling op de financiële jaarrekening krijg je ook een maatschappelijke jaarrekening.”

 

 

Prijs van de Verenigde Naties

Het instituut heeft een raamwerk ontwikkeld voor het rapporteren over maatschappelijke impact. Daarnaast werkte het samen met banken en multinationals om hen van een sturingsmechanisme te voorzien op dit gebied. Het instituut won zelfs een prijs van de International Standards of Accounting and Reporting (ISAR), onderdeel van de Verenigde Naties, voor het raamwerk van een impact-statement.  

 

Nu kennen banken al de rapportages van Task Force on Climate-related Financial Disclosures en gebruiken multinationals het raamwerk van het Integrated Reporting Committee. Hoe past de aanpak van het Impact Institute daarin? De Groot Ruiz: “Wij maken de impact cijfermatig heel inzichtelijk en sluiten zo eigenlijk moeiteloos aan op dit soort initiatieven door het impactmodel aan de ‘achterkant’ goed te organiseren. Op die manier kan het naar verschillende raamwerken vertaald worden. Zodat je er als CFO of controller over kunt rapporteren en er vervolgens op kunt sturen. Dan kun je jezelf de vraag stellen: waar kunnen we verbeteren?”

 

Vervolg op True Price

Het Impact Institute is ontstaan als spin-off van True Price (www.trueprice.org), een organisatie die de echte prijs van producten laat zien. “Daarin zitten dus ook de sociale kosten van bijvoorbeeld extreem lage lonen of een onveilige werksituatie, en ook kosten voor het milieu, zoals luchtvervuiling of klimaatverandering.” Het Impact Institute is daar een uitbreiding op. “Dat zit eigenlijk aan de andere kant. Hier laten we zien hoe maatschappelijke, sociale en duurzame impact zich vertaalt naar processen in bedrijven en financiële instellingen. Je kunt het een natuurlijk niet helemaal los zien van het ander. Bijvoorbeeld omdat de criteria om de echte kosten van producten te berekenen, ook terugkomen in het bepalen van de duurzame impact van een onderneming.”  

 

Langetermijnwaardecreatie in corporate governance-code

 

De Groot Ruiz merkt een toenemend belang van het meten van maatschappelijke impact. “In 2016 werd de term langetermijnwaardecreatie opgenomen in de toen nieuwe corporate governance-code. Het was het antwoord op een doorslaande focus op aandeelhouderswaarde. Maar het bracht ook nieuw inzicht. Waardecreatie op de lange termijn is namelijk een belangrijk onderdeel van goede en informatieve verslaggeving. Omdat dit een beter beeld geeft van de risico’s en kansen waaraan een organisatie is blootgesteld. Actueel voorbeeld hiervan is het effect op klimaatverandering. Dit effect kan de strategie, het bedrijfsmodel en de resultaten van ondernemingen sterk beïnvloeden. Dit geldt ook voor factoren als biodiversiteit, schaarste aan grondstoffen en de omgang met mensenrechten.”  

“Waardecreatie op de lange termijn is namelijk een belangrijk onderdeel van goede en informatieve verslaggeving” 

Albert Gagliardi COPY COPY

Adrian de Groot Ruiz, Executive Director van het Impact Institute

Er komen duurzame standaarden

Het wemelt van de initiatieven en voorstellen om duurzaamheidsinformatie te rapporteren. De Europese Commissie werkt aan een geharmoniseerde richtlijn voor de rapportage van niet-financiële informatie, maar eigenlijk zou het mooi zijn als dat op wereldwijd niveau gebeurt. Eumedion, de Nederlandse belangenbehartiger van institutionele beleggers, riep daarom de IFRS Foundation op om haar missie te verbreden. De Foundation zou een aparte entiteit moeten oprichten die duurzaamheidsverslaggevingsstandaarden uitvaardigt, naast de bestaande International Accounting Standards Board voor de financiële verslaggeving.  

 

De Groot Ruiz: “Ook wij zijn daar een groot voorstander van, omdat dat de vergelijkbaarheid tussen ondernemingen op het gebied van duurzaamheidsinformatie vergroot.” Tot dusver hield de IFRS Foundation de boot af, maar er is een kentering te zien. Het plan van de Foundation nu is om een Sustainability Standards Board op te zetten om de standaard te ontwikkelen en toe te zien op consistente regels. Dat zou volgend jaar al kunnen gebeuren, waarna nieuwe IFRS-regels op dit gebied na jaren snel zouden kunnen volgen.

Trade off

“Dit is daarmee ook een onderwerp waar registercontrollers niet meer onderuit kunnen”, stelt De Groot Ruiz. “In aanvulling op de financiële jaarrekening krijg je ook een maatschappelijke jaarrekening. En als je de cijfers gaat publiceren, wil je er ook aan de voorkant op kunnen sturen. Bijvoorbeeld door simulaties te doen. Als we negentig miljoen investeren in een gasveld, wat is dan de impact op het klimaat en omwonenden? Of: als we veel winst maken, wat is dan de keerzijde voor de werkdruk van medewerkers? Dat soort trade offs krijg je inzichtelijk in ons raamwerk.” Het Impact Institute heeft zelfs een zogeheten Global Impact Database. “Daar kun je uitrekenen wat voor een effect jouw supply chain heeft op de economie, het milieu en de maatschappij. Deze biedt informatie over waar jouw organisatie zich bevindt en welke impact een beslissing heeft op de verschillende waarden.”

Startopleiding en opleiding tot Impact Professional

Dit najaar begint het Impact Institute met een groep register controllers aan de startopleiding. “Als je geïnteresseerd bent, kun je je opgeven via www.vrc.nl/finance-academy”, stelt De Groot Ruiz. Er zijn 16 PE-punten mee gemoeid. “De opleiding biedt een kans om over de muren van de financiële aansturingsmechanismen te kijken. En om jouw organisatie echt impact te laten maken op mens en milieu.”   Naast de startopleiding lanceren VRC en Impact Institute in het voorjaar van 2021 de opleiding voor Certified Impact Professional. Deze bestaat uit vijftien bijeenkomsten door het jaar heen.


Curriculum Impact Professional 

Impact Institute maakte een curriculum voor het Impact Professional-programma. “Dat opleidingsprogramma gaat over wat nu precies impact is en hoe je het meet, hoe je impact reporting als registercontroller kunt toepassen en hoe je er als organisatie op kunt gaan sturen. Daarbij behandelen we ook de diverse dimensies. Welke stakeholders zijn voor jouw organisatie van belang? Waar kun je je dan het beste op focussen als je je impact wil meten, rapporteren en wil verbeteren?”

Naar boven 


Impact Institute

8/15
Loading ...