ZORG

 
Rianne Wennink, 

directeur Financiën zorginstelling Dichterbij

 

“Er is een oerwoud aan regels ontstaan” 

Rianne Wennink is directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij zorginstelling Dichterbij, een stichting voor hulp- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Hoe ervaart zij de coronacrisis? Hoe ziet zij de toekomst van de zorg en wat is daarin de rol van de register controller? We vroegen het haar.    


Lees meer

Sebastiaan van Welie_374

Hoe ervaar jij het besturen van deze organisatie tijdens de coronacrisis?

“Het is een hectische periode, waarbij veel creativiteit en improvisatievermogen wordt gevraagd van alle betrokkenen. Mooi om te zien is dat er tijdens deze periode heel nauw met elkaar wordt samengewerkt. Zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Zorginstellingen hebben de handen ineengeslagen en op provinciaal niveau wordt er vanuit de diverse zorgbranches informatie uitgewisseld en worden de beleidsrichtingen bepaald. Die centrale sturing en samenwerking hebben duidelijk geholpen in de aanpak van de crisis. Ik hoop dat we dit in de toekomst kunnen vasthouden om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de stijgende zorgkosten.”

 

Werd de situatie onderschat?

“Er zijn ook zeker leerpunten. Vooral in het beginstadium werd onderschat wat er in de gehandicaptensector speelde. Ook wij hadden corona-uitbraken, waarbij onze medewerkers, net als de verpleegkundigen op IC-afdelingen, te maken kregen met ernstig zieke cliënten. Soms helaas ook met overlijdensgevallen. Desondanks was er voor onze sector minder aandacht. Gelukkig schoten andere zorginstellingen elkaar wel te hulp als de nood hoog was. Zo heeft het ziekenhuis in Maastricht ons eens geholpen. Ik weet niet of wij als gehandicaptensector minder persoonlijke beschermingsmiddelen hebben gekregen ten opzichte van bijvoorbeeld ziekenhuizen. De uitgifte was landelijk geregeld en iedereen had last van de schaarste. Daar moest je mee omgaan en je beleid op instellen.”

 

 

“Het vraagstuk van de zorg is een maatschappelijke uitdaging.” 

 

 

Wat zijn jouw grootste zorgen tijdens deze crisis?

“Natuurlijk is onze belangrijkste zorg hoe we ondanks alle richtlijnen, veranderingen en beperkingen vanwege het coronavirus toch invulling kunnen geven aan een fijne en betekenisvolle dag voor onze cliënten. Onder onze medewerkers heerst een enorm gevoel van saamhorigheid en dat we dit samen, met elkaar, moeten doen. Ik wil dan ook een ongelooflijk compliment geven aan iedereen voor de manier waarop alle disciplines binnen Dichterbij samenwerken en hoe zij de benodigde aanpassingen hebben doorgevoerd.”  

Foto in kolom 6:4 verhouding

Wennink nodigt registercontrollers uit: Help mee aan het uitdagende vraagstuk om de zorg betaalbaar te houden.”

 

Foto's: Studio 38°c 

Wat was de grootste uitdaging?

“Met name tijdens de eerste golf was de beschikbaarheid van voldoende personeel en extra beschermingsmiddelen een belangrijke uitdaging. Zo hebben we beroep gedaan op oud-medewerkers en op medewerkers met een zorgachtergrond die werkten in ondersteunende diensten. Ook hebben we via het landelijke netwerk dat via LinkedIn was opgestart nieuwe medewerkers gevonden. Op het gebied van beschermingsmiddelen was Dichterbij ook erg creatief en inventief. Daardoor is het ons gelukt om in een vroeg stadium al extra voorraden te bemachtigen via diverse kanalen.”  

 

Wat is er volgens jou nodig om de zorg toekomstbestendig te maken?

“Beleidsmakers stellen te weinig vragen aan de zorgverleners en we staan met zijn allen te weinig stil bij de vraag of een nieuwe regel bijdraagt aan betere zorg voor een cliënt. Daardoor is er een oerwoud aan regels en lagen ontstaan. We hebben het te ingewikkeld gemaakt, zelfs al heeft iedereen alleen maar de beste bedoelingen. En dat kost geld. Er zijn wel initiatieven om het aantal regels terug te dringen en om de administratieve lasten te verminderen, maar dit zijn slechts druppels op de spreekwoordelijke gloeiende plaat. Daarnaast merk ik ook veel bureaucratie, om te komen tot het schrappen van een regel. Mijn ervaring is dat als er eenmaal enkele regels zijn geschrapt, er alweer nieuwe bij zijn gekomen.”

Hoe komt dat?

“Er zijn in Nederland te veel partijen bezig met het reguleren van de zorg. Wij als zorginstelling hebben bijvoorbeeld te maken met de NZa (de NZa houdt toezicht op de zorgmarkt in Nederland, zowel op zorgaanbieders als op verzekeraars, red.), de Zorgkantoren (zij zijn ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben, red.), de verschillende ministeries en gemeenten. De vraag is of alle tussenlagen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van zorg. Ik denk dat we het in Nederland echt helemaal anders moeten doen. Terug naar de tekentafel. Zou het niet veel eenvoudiger zijn als de kaders en verdeling van middelen vanuit één orgaan worden aangestuurd? We moeten dan vanuit de cliënt bedenken of een bepaalde activiteit wel of niet bijdraagt aan goede zorg en met elkaar gaan werken op basis van vertrouwen. Waarbij de kwaliteit geborgd wordt via het kwaliteitssysteem van de instelling. Met toezicht hierop door de raad van toezicht, inspectie en externe accountants. Ik ben ervan overtuigd dat dit middelen gaat opleveren die nodig zijn om de zorg voor cliënten uitgevoerd te krijgen.”

Wat is de sleutel?

“Volgens mij ligt de sleutel in samenwerken. Het vraagstuk van de zorg is een maatschappelijke uitdaging en kan alleen door samenwerking opgelost worden. Innovatie is bijvoorbeeld cruciaal, maar het helpt niet als iedere zorgaanbieder alleen met zijn eigen innovatie aan de slag gaat of in zijn eentje gaat onderhandelen met ICT-leveranciers. Daarin moet je die samenwerking opzoeken. Op die manier wordt het zorggeld effectiever ingezet. Dichterbij werkt al samen met diverse zorginstellingen en het bedrijfsleven. Zo delen wij bijvoorbeeld onze kennis die wij hebben opgedaan over E-health. Ik ben ervan overtuigd dat we in Nederland nog veel meer doen op het gebied van samenwerking, kennisdeling en innovatie ten opzichte van wat we nu doen.”

Over Dichterbij

“Een betekenisvol en zo gewoon mogelijk leven voor mensen met een verstandelijke beperking.” Dat is het motto van Dichterbij. De zorginstelling biedt uiteenlopende hulp en ondersteuning aan deze doelgroep, van dagbesteding tot aan beschermd wonen. Dit in de provincies Gelderland, Limburg en Brabant. Om een idee te krijgen van de omvang: Dichterbij haalde in 2019 een omzet van 242 miljoen euro, gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en forensische zorg. Verder heeft Dichterbij haar WMO-taken georganiseerd in een aparte organisatie Unik waarin zij 51 procent belang heeft. 


Welke rol zie je weggelegd voor de register controller?

“In de huidige crisis is weer extra gebleken dat overzicht, een brede blik, procesmatig denken en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn voor een financieel eindverantwoordelijke om een organisatie door onzekere tijden te loodsen. Een registercontroller heeft hier bij uitstek de juiste achtergrond voor, want hij is opgeleid om procesmatig te kunnen denken. Het faciliteren van creatieve processen en innovaties vraagt echter meer dan dat, dus daar ik zie nog wel een doorontwikkelingskans voor deze beroepsgroep. Maar ik geloof dat veel meer organisaties, zowel profit als non-profit, zouden moeten kunnen profiteren van de kennis en ervaring van een registercontroller. Dus daarom een uitnodiging aan alle register controllers: help mee aan het uitdagende vraagstuk om de zorg betaalbaar te houden, want jullie kennis is van grote waarde!”

Naar boven 


Rianne Wennink

12/15
Loading ...