VRC Nieuws

Betalingen mkb-facturen van 30 dagen gemiddeld na 32 dagen binnen

Het duurt gemiddeld 32 dagen voordat een factuur van het mkb met een standaardbetaaltermijn van dertig dagen wordt betaald. Al jaren worden leveranciers steeds sneller betaald, maar het gemiddelde ligt nog altijd boven de nieuwe wettelijke betaaltermijn die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld.

Foto in kolom - 6:4 verhouding

Verder in het nieuws:

Klimaatdoelstellingen nog lang niet behaald door grote bedrijven

Meerderheid Nederlandse bedrijven voldoet niet aan privacywet

Kabinet halveert wettelijke betaaltermijn grote bedrijven

Digitale transformatie vertraagt door gebrekkige back-ups

Financials laten geld liggen door btw niet terug te vorderen

Vaste reiskostenvergoeding loopt door tot 1 juli 2021

Dat blijkt uit cijfers van de mkb monitor van Exact. Bij deze cijfers gaat de monitor uit van facturen met een standaardbetaaltermijn van 30 dagen. Gemiddeld duurt het 32 dagen voordat een factuur van het mkb die binnen 30 dagen voldaan moet worden, wordt betaald.


Verschillen per sector

Volgens de leverancier van bedrijfssoftware verschilt het per sector wat de gemiddelde betaaltermijn over een factuur van dertig dagen is: de bouw is het vlotst, in de horeca verlopen betalingen het traagst.


Accountants: 31,68 dagen
Bouw: 29,74 dagen
Handel: 31,13 dagen
Horeca: 35,62 dagen
Productie: 33,46 dagen
Zakelijke & ICT dienstverlening: 32,70 dagen


Volgens eerdere cijfers van financieel dienstverlener Graydon vorig jaar steeg de betaaltermijn in mei en juni. Uit de resultaten van Exact blijkt dat de betaaltermijnen sinds het begin van de tweede lockdown in december weer iets verder stijgen, maar dat de trend de afgelopen drie jaar een dalende lijn laat zien.

Naar boven 

Klimaatdoelstellingen nog lang niet behaald door grote bedrijven

Bedrijven hebben nog een lange weg te gaan om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen en klimaatneutraal te worden. Zo blijkt uit de eerste benchmark van Climate Action 100+, een groep investeerders waarvan de 575 leden samen 54.000 miljard dollar aan activa beheren. Onder hen bevinden zich onder andere ABP, Achmea en Pensioenfonds PGB.

Foto in kolom 6:4 verhouding COPY

In het onderzoek zijn 159 grote bedrijven, waaronder de Nederlandse bedrijven Philips, Air France-KLM en Shell, op verschillende criteria langs een meetlat gelegd. Deze bedrijven worden door de groep, die in 2017 is opgericht, aangemoedigd om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en hun klimaatdoelstellingen aan te scherpen.

Doelen nog ver weg

De ruime meerderheid van de onderzochte bedrijven is nog ver verwijderd van het behalen van de doelen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Geen enkel bedrijf voldeed aan alle negen criteria.


Het onderzoek toont aan dat geen van de bedrijven inmiddels heeft onthuld hoe ze in 2050, of eerder, een netto nul-uitstoot gaan halen. Dat terwijl 83 van de onderzochte bedrijven toezegt over dertig jaar geen broeikasgassen meer uit te stoten. Ongeveer de helft van de toezeggingen omvat niet de volledige reikwijdte van hun emissies.

Naar boven 

 

 

Meerderheid Nederlandse bedrijven voldoet niet aan privacywet

De meeste Nederlandse en Europese bedrijven en organisaties voldoen nog altijd niet aan de Europese privacywet AVG, die al bijna drie jaar van kracht is. Die bekentenis doen de Nederlandse chief information officers van ruim honderddertig grote bedrijven, verzameld in het CIO Platform.

 

Een belangrijke oorzaak is het massale gebruik van clouddiensten van Amerikaanse leveranciers als Google, Amazon of Microsoft. Zij stellen de gebruikers van hun software te vaak niet in staat de Europese regels na te leven en zijn niet transparant over wat ze doen met hun klantdata. Het CIO Platform roept de wetgever op ervoor te zorgen dat de softwareleveranciers hun producten alleen aan de EU-markt mogen leveren als zijzelf de AVG-eisen naleven.


Gissen

Nu komen de inspanningen en kosten daarvoor bijna volledig op het bord van Europese bedrijven, terwijl die in hoge mate afhankelijk zijn van de Amerikaanse tech-monopolisten, zegt voorzitter Arthur Govaert van het CIO Platform. “Je moet maar gissen hoe de leverancier met jouw data omgaat. Daar krijg je geen zekerheid over.”
De risico’s die de Nederlandse bedrijven lopen zijn in theorie groot: de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan een AVG-overtreding beboeten met twintig miljoen euro of vier procent van de wereldwijde jaaromzet.

foto breed - wordt afgesneden aan de onderkant - ev. zelf uitsnede maken 1700 x 960 COPY

 

Naar boven 

Kabinet halveert wettelijke betaaltermijn grote bedrijven  

 

De Tweede Kamer gaat zich buigen over een wet om de wettelijke betaaltermijn van grote bedrijven aan mkb’s te verkorten van 60 naar 30 dagen. Daarvoor heeft het kabinet nu een wetsvoorstel rond.  

foto breed - wordt afgesneden aan de onderkant - ev. zelf uitsnede maken 1700 x 960

Met het verkorten van de betaaltermijn naar 30 dagen wil het kabinet mkb-ondernemingen in Nederland beter beschermen en het financieringsgat van 55 miljard euro dempen. De regering werkte al langer aan een wetsvoorstel hiervoor omdat is gebleken dat de betaaltermijn alleen maar stijgt in plaats van daalt. Kleine bedrijven en zzp’ers komen daardoor in de knel. Het wetsvoorstel is nu naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Cashflow post-corona

Al voor de coronacrisis kwamen bedrijven in liquiditeitsproblemen door trage betalingen, zo meldt het ministerie van Economische Zaken. Tijdens de crisis is de cashflow nog verder onder druk komen te staan. Uit cijfers van begin 2020 blijkt dat 11 procent van de mkb-ondernemers een langere betaaltermijn heeft geaccepteerd dan ze comfortabel vonden. Europees onderzoek van vorig jaar laat zien dat 71 procent van de mkb’s die zo’n termijn accepteert dat doet omdat ze de klantrelatie niet willen beschadigen.
Volgens dat laatste onderzoek is het van cruciaal belang om snellere betalingen hoog op de agenda te zetten om de economie uit de coronacrisis te helpen. Mkb’s zijn in Europa goed voor 85 procent van de werkgelegenheid, dus een stabiele cashflow is van wezenlijk belang om Europese banen te behouden.

Naar boven 

Digitale transformatie vertraagt door gebrekkige back-ups

Meer dan de helft van de bedrijven die na een calamiteit een back-up probeert terug te zetten, loopt tegen ernstige problemen aan. De SLA’s worden vaak niet gehaald en de reservekopie van gegevens blijkt fouten te bevatten. Dat gebrek aan herstelcapaciteit brengt de digitale transformatie van bedrijven in gevaar.  

 

Dat blijkt uit onderzoek van cloudbedrijf Veeam. Van het ondervraagde c-level personeel geeft 91 procent aan tijdens de eerste maanden van de coronacrisis het gebruik van clouddiensten te hebben verhoogd. Maar de digitale strategie heeft te lijden onder een gebrek aan gegevensbescherming. Ongeveer een derde van de bestuurders zegt dat de digitale strategie vertraging opliep in 2020. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat IT-teams te veel bezig zijn met het overeind houden van de IT-omgeving met de verhoogde druk door het thuiswerken, dat ze afhankelijk zijn van oude systemen die moeten blijven draaien en een gebrek hebben aan ervaren personeel om technologie te implementeren.

Foto in kolom 6:4 verhouding COPY COPY

Digitale transformatie met weerbaar systeem

Maar ook de back-upstrategie vormt een uitdaging. Volgens de onderzoekers is de eerste stap in digitale transformatie dat de organisatie weerbaar moet zijn en aanvallen effectief kan pareren. Meer bedrijven stappen wereldwijd over op een cloudstrategie waarmee de kosten dalen en IT’ers meer tijd hebben om zich te storten op IT-initiatieven. Bovendien moet de cloudadoptie ervoor zorgen dat back-ups betrouwbaarder zijn, want daar blijkt het nog regelmatig te ontbreken aan efficiëntie.

Herstelpogingen falen

Niet alleen wordt 14 procent van de data niet als reservekopie opgeslagen, erger nog is dat 58 procent van de herstelpogingen faalt. Organisaties die een back-up menen te hebben, merken dan bij een calamiteit dat het terugplaatsen niet slaagt. Dat betekent bijvoorbeeld dat bestanden versleuteld blijven na een aanval met gijzelsoftware en dat het systeem niet naar zijn oude staat hersteld kan worden. Er zitten geregeld fouten in de back-up en de SLA’s voor een herstelactie worden vaak niet gehaald, aldus het cloudbedrijf.

 

Naar boven 

Financials laten geld liggen door btw niet terug te vorderen

 Nederlandse bedrijven houden hun cashflow vooral op peil met het genereren van extra inkomsten uit nieuwe klanten en markten en met een effectievere belastingstrategie. Bedrijven kunnen hun inkomsten ook verhogen met het terugvorderen van btw, maar toch laten veel ondernemers dit na.   

 

Terugvorderen van btw kost tijd en aandacht. Bijvoorbeeld om de onkostendeclaraties van personeel in goede banen te leiden, maar ook vanwege nieuwe regels die de procedures in coronajaar 2020 een stuk complexer maakten. Ook zijn er meer zorgen ontstaan wegens oninbare facturen en de lange btw-procedure die daarmee gepaard gaat, terwijl de liquiditeit onder druk staat.

Arbeidsintensief terugvorderingsproces

Dit blijkt uit het rapport ‘The Hidden Potential of VAT Reclaim’ van SAP Concur, dat onderzoek deed naar het terugvorderen van btw en de uitdagingen op dat gebied. Volgens het bedrijf laten veel ondernemers geld liggen door btw niet terug te vorderen en zich te richten op korte termijnstrategieën om de cashflow op te vijzelen. Uit het onderzoek blijkt dat 54 procent van de btw niet wordt teruggevorderd. Ongeveer de helft van de ondervraagde financieel managers vindt dat het terugvorderen van btw geen kerntaak is om de omzetstroom en cashflow te realiseren.

Foto in kolom 6:4 verhouding COPY COPY COPY

Volgens het onderzoek zijn er drie hoofdredenen waarom btw niet wordt teruggevraagd:

  • Complexiteit rond het verwerken van btw-claims en het waarborgen van compliance. Van de Nederlandse bedrijven is 36 procent somber over toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld door frequentere audits en boetes voor het niet voldoen aan de geldende belastingregels.
  • Bepaalde processen zijn niet geschikt zijn voor het indienen van multi-btw-declaraties en -facturen. Van de Nederlandse finance managers zegt 27 procent geen btw terug te vorderen omdat medewerkers onkostendeclaraties indienen met ontbrekende of onjuiste informatie. Daarnaast vraagt 23 procent geen btw terug omdat onkostendeclaraties vaak items bevatten met verschillende btw-tarieven.
  • Digitale tools worden inefficiënt gebruikt. Hoewel 61 procent van de Nederlandse respondenten zegt te beschikken over digitale tools om btw terug te vorderen, geeft 51 procent toe dat deze tools niet optimaal benut worden.

Naar boven 

Vaste reiskostenvergoeding loopt door tot 1 juli 2021  

Organisaties die een vaste reiskostenvergoeding uitkeren aan werknemers die door de coronacrisis (bijna) volledig thuiswerken, hoeven deze vergoedingen de komende maanden nog niet aan te passen, zo meldt de Belastingdienst. In ieder geval tot 1 juli 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed.  

 

Organisaties die een vaste reiskostenvergoeding uitkeren aan werknemers die door de coronacrisis (bijna) volledig thuiswerken, hoeven deze vergoedingen de komende maanden nog niet aan te passen, zo meldt de Belastingdienst. In ieder geval tot 1 juli 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed.

foto breed - wordt afgesneden aan de onderkant - ev. zelf uitsnede maken 1700 x 960 COPY

Naar boven 

Nieuws

4/15
Loading ...